Optimisme, balans, kracht, zelfvertrouwen en energie?

 

Met het Siri Sant Creatrix® -programma is het ook voor jou mogelijk je los te maken van negatieve emoties en belemmerende overtuigingen.

Privacy Policy

 

Vanzelfsprekend hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Logischerwijs houd ik me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk ik overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Me bij het verwerken van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
 • Binnen onze samenwerking ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze tekst.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten voor een Creatrix Transformatie Traject

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden: o.a. Inschrijving, facturering.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst: o.a. inschrijving.
 • Aanleveren geanonimiseerde gegevens t.b.v. het kwaliteitssysteem beroepsgroep.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de samenwerkingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Gegevens over emotionele, mentale en lichamelijke gezondheid

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Voor een goede samenwerking en het bereiken van het beoogde resultaat is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidend auditor, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over uw welzijn en gegevens naar aanleiding van de (intake)gesprekken en sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw Transformatie Traject noodzakelijk zijn en die ik, uiteraard na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij -bijvoorbeeld- de huisarts. Als uw begeleidend auditor heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, en ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen, informatie over relevante producten en diensten etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Inschrijving voor Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens afkomstig van sociale media

Persoonsgegevens van sociale media worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, informatie over relevante producten en diensten etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  Het onderhouden van het contact
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen alleen de persoonsgegevens van u worden gebruik die u vrijgeeft. Hiervoor kunt u de instelligen van uw sociale media account(s) raadplegen.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat dan louter om die gegevens die voor het uitvoeren van hieronder genoemde taken noodzakelijk zijn:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • IT-partner voor hosting en onderhoud ICT systeem, website en mailverkeer.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Siri Sant van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In dat geval kan ik u vragen zich te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.
Wanneer ik uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van (analytische) cookies.

Verantwoordelijk voor uw gegevens

Siri Sant, gevestigd aan de Hoekschewaardweg 242 te Amsterdam ( KvK 57076472) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen uit zullen komen. Mocht dit niet lukken betreur ik dit ten zeerste, en heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Deze Privacy Policy

Het is mogelijk dat de inhoud van deze Privacy Policy in de toekomst gewijzigd zal worden. Dit zal zonder aankondiging gebeuren, dus het is aan te raden deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen, zodat het bezoeken van deze website en onze samenwerking steeds zal plaatsvinden onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Contactgegevens

Monique Egberts – Siri Sant
Hoekschewaardweg 242
1025 PD Amsterdam
info@sirisant.nl