Optimisme, balans, kracht, zelfvertrouwen en energie?

 

Met het Siri Sant Creatrix® -programma is het ook voor jou mogelijk je los te maken van negatieve emoties en belemmerende overtuigingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN SIRI SANT

Siri Sant en Vrouwenhart zijn initiatieven van Monique Egberts en staan onder de naam Siri Sant ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57076472

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Siri Sant een overeenkomst aangaat of met wie Siri Sant in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
2. Cliënt: de natuurlijke persoon die met Siri Sant een overeenkomst aangaat of met wie Siri Sant in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst en die bij Siri Sant deelneemt aan een begeleidings- of transformatietraject, aan een workshop of training of aan aanverwante werkzaamheden.
3. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever/Cliënt in welke vorm dan ook.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Siri Sant en Opdrachtgever/Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
5. Diensten: Alle door Siri Sant aan de Opdrachtgever/Cliënt geleverde producten en diensten waartoe opdracht is gegeven door Opdrachtgever/Cliënt of die door Siri Sant uit anderen hoofde wordt verricht, dit alles in de ruimste zin des woords, waaronder ook begrepen alle werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever/Cliënt zijn verricht.
6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever/Cliënt aan Siri Sant ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Siri Sant vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Siri Sant gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door Siri Sant uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Siri Sant.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Siri Sant derden worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever/Cliënt.
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Siri Sant uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Siri Sant.
6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever/Cliënt en Siri Sant treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
7. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website van Siri Sant.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. De door Siri Sant gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Siri Sant is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever/Cliënt binnen een termijn van een maand zonder voorbehoud of wijziging aan Siri Sant is bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in Euro’s en
exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Siri Sant van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Siri Sant doorberekenen aan de Opdrachtgever/Cliënt.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Siri Sant beschikbare informatie.
5. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever/Cliënt als bedoeld onder artikel 1, punt 1 en punt 2. Aanvaarding vindt plaats doordat Siri Sant een tussen Opdrachtgever/Cliënt en Siri Sant gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever/Cliënt de juistheid daarvan niet schriftelijk betwist binnen tien werkdagen of in ieder geval vóór aanvang van de werkzaamheden wanneer de termijn tussen het verzenden van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en de aanvang van de werkzaamheden korter is dan tien werkdagen.

Artikel 4. Gegevens Opdrachtgever/Cliënt
1. Opdrachtgever/Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, waarvan Siri Sant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever/Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig ter beschikking van Siri Sant te stellen.
2. Siri Sant heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever/Cliënt in rekening te brengen tot het moment dat de Opdrachtgever/Cliënt aan de verplichting zoals genoemd in artikel 4, punt 1, heeft voldaan.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever/Cliënt daar om verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, zo snel mogelijk na afloop van de Opdracht of, indien zulks mogelijk is, nog tijdens de Opdracht, aan de Opdrachtgever/Cliënt geretourneerd.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Siri Sant bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De gesloten overeenkomsten tussen Siri Sant en Opdrachtgever/Cliënt leiden voor Siri Sant tot een inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk niet tot een resultaatverplichting, waarbij Siri Sant gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en naar de maatstaven van het moment van nakomen van Siri Sant verlangd kan worden.
2. Uitzondering op artikel 5, punt 1 vormt het Transformatie Traject waarbij gewerkt wordt met Creatrix, en er een resultaatgarantie geldt. Details hierover zullen besproken worden bij het aangaan van de Overeenkomst.
3. In alle gevallen waarin Siri Sant dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft Siri Sant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden. Siri Sant zal de Opdrachtgever/Cliënt hiervan tijdig in kennis stellen.
4. Wanneer Siri Sant een Opdracht in samenwerking met een derde vervult, of een gedeelte van een Opdracht vervult zal Siri Sant in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat precies ieders taak is. Siri Sant aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden, door deze derde.
5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Siri Sant een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Siri Sant op. De Opdrachtgever/Cliënt kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op enige schadevergoeding. De Opdrachtgever/Cliënt kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Siri Sant de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Opdrachtgever/Cliënt een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
6. Naast de resultaatgarantie is er betreffende het Transformatie Traject ook sprake van een niet-goed-geld-terug garantie. Details hierover zullen besproken worden bij het aangaan van de Overeenkomst.
7. Voor zover de uitvoering van de Overeenkomst stoffelijke zaken oplevert ten behoeve van de Opdrachtgever/Cliënt, notities of andere aantekeningen gemaakt door Siri Sant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst niet daaronder begrepen, komen deze geleverde zaken op en vanaf het moment van levering voor risico van de Opdrachtgever/Cliënt.

Artikel 6. De Cliënt
1. De Cliënt zal, voor zover dit voor de uitoefening van de Opdracht nodig is, eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken met Siri Sant en zich inzetten voor het bereiken van het beste resultaat tijdens het begeleidings- of transformatietraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden. De Cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit voor zich over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Siri Sant en de Cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de Cliënt op de sessies aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt tussen de Cliënt en Siri Sant.
2. Siri Sant is gerechtigd de Opdrachtgever te informeren indien de Cliënt niet of niet tijdig aanwezig is, zich niet houdt aan de met Siri Sant gemaakte afspraken of zich niet inzet voor het behalen van het beste resultaat tijdens het begeleidings- of transformatietraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden, onder inachtneming van volledige geheimhouding van de inzake de door de Cliënt aan Siri Sant in het kader van het begeleidings-, transformatietraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden in vertrouwelijkheid gegeven informatie.
3. De begeleidings- en transformatietrajecten zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van enige ziektebeelden. Mocht Siri Sant tijdens deze trajecten zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Siri Sant vallen, dan zal Siri Sant de Cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Artikel 7. Contractduur en opzegging
1. De tussen Siri Sant en de Opdrachtgever/Cliënt gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, welke periode door Siri Sant nodig wordt geacht voor het leveren van de verzochte dienst.
2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van een dienst, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, of onbepaald, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht korter dan een jaar is, kan opzegging direct plaatsvinden. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Siri Sant zal de Opdrachtgever/Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Siri Sant de Opdrachtgever/Cliënt hierover tevoren inlichten. Indien de Opdrachtgever/Cliënt vervolgens niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is, vóór aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk bezwaar maakt tegen deze consequenties, wordt de Opdrachtgever/Cliënt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Siri Sant daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Voorts is het gestelde in 8.3 van toepassing.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet -dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan- hen oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Informatie met betrekking tot de Cliënt wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de Cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Siri Sant niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
3. Aan de opdracht zal door Siri Sant niet zonder toestemming van de Opdrachtgever/Cliënt extern gerefereerd worden.
4. In afwijking op het vorige lid, is Siri Sant gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers of Cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden en beroepsmatig overleg met beroepsgenoten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteursrecht, merkrecht, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Siri Sant ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Siri Sant houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever/Cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever/Cliënt verstrekt zijn, en mag deze niet vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren en auteursnaam, merknaam, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Siri Sant behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Siri Sant en de Opdrachtgever/Cliënt door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Siri Sant en de Opdrachtgever/Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel de Opdrachtgever/Cliënt als Siri Sant zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Siri Sant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen -maar daartoe niet beperkt- stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming door bijvoorbeeld ziekte of rampspoed, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Siri Sant alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Wanneer Opdrachtgever/Cliënt een overeenkomst heeft gesloten voor een Creatrix Transformatie Traject en genoemde stagnatie 4 weken duurt of langer lijkt te gaan duren, zal Siri Sant met Opdrachtgever/Cliënt overleggen een andere Creatrix Transformologist te vinden die de Opdracht van Siri Sant kan overnemen.

Artikel 13. Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Siri Sant bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Siri Sant gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief BTW, en exclusief reis- en andere onkosten gemaakt ten behoeve van de Opdrachtgever/Cliënt waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
3. Wanneer de Opdracht een Creatrix Transformatie Traject betreft heeft Opdrachtgever/Cliënt heeft de mogelijkheid in termijnen te betalen, gedurende deze periode zal Siri Sant zorgen voor begeleiding door middel van o.a. thuisopdrachten wat Opdrachtgever/Cliënt de gelegenheid geeft zich goed voor te bereiden door al bezig te zijn met het proces. De Creatrix sessies zullen van start gaan wanneer het volledige bedrag betaald is.
4. Bij andere Opdrachten dan een Creatrix Transformatie Traject kan Siri Sant de Opdrachtgever/Cliënt vóór de aanvang van de overeenkomst en tussentijds verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de Opdrachtgever/Cliënt verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever/Cliënt moeten worden gemaakt. Siri Sant heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever/Cliënt het voorschot aan Siri Sant heeft betaald.
5. Siri Sant behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 14. Betaling en verzuim
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Siri Sant aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de Opdrachtgever/Cliënt de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever/Cliënt is Siri Sant gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever/Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever/Cliënt schadeplichtig kan worden.
3. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever/Cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de datum dat deze vordering oorspronkelijk voldaan had moeten worden conform het gestelde in artikel 14 punt 1.
4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn voor eenzelfde Opdracht, is elke Opdrachtgever jegens Siri Sant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag, zoals genoemd in artikel 14, punt 1,2,3,5,6 en 7, en gelden er verder de gebruikelijke voorwaarden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever/Cliënt zullen de vorderingen van Siri Sant en de verplichtingen van de Opdrachtgever/Cliënt jegens Siri Sant onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door de Opdrachtgever/Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever/Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Als van Siri Sant meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij tijdsdruk wanneer er erg weinig tijd zit tussen het aangaan van de Overeenkomst en de uitvoering van de Opdracht, kan Siri Sant voor aanvang van haar werkzaamheden betaling eisen.

Artikel 15. Incassokosten
1. Ingeval Siri Sant om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever/Cliënt naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, danwel het maximaal verschuldigde bedrag op grond van de wet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Siri Sant zal gehouden zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen.
2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de verplichting van Siri Sant tot schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming van Siri Sant beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever/Cliënt uit hoofde van de overeenkomst aan Siri Sant is verschuldigd.
3. Siri Sant is niet gehouden tot enige vergoeding van door Opdrachtgever/Cliënt geleden indirecte schade, van welke aard dan ook. Siri Sant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden van Opdrachtgever/Cliënt waarbij schade aan Opdrachtgever/Cliënt zelf of derden wordt aangebracht. Hierbij verklaart Opdrachtgever/Cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
4. In afwijking van punt 2 van dit artikel, wordt bij een overeenkomst met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van €5.000,-.
5. Siri Sant is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever/Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Siri Sant bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever/Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Siri Sant zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Siri Sant is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Opdrachtgever/Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is het aan de Opdrachtgever/Cliënt de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
7. Siri Sant, of door haar in te schakelen danwel ingeschakelde derden die belast worden met het begeleiden van Opdrachtgever/Cliënt, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Opdrachtgever/Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor Opdrachtgever/Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever/Cliënt enig letsel zou oplopen, is Siri Sant daarvoor op generlei wijze aansprakelijk indien het ontstaan van het letsel niet direct aan Siri Sant is toe te rekenen.
8. Siri Sant heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever/Cliënt te herstellen danwel te vergoeden, indien deze schade aantoonbaar aan Siri Sant te wijten is.
9. Indien de Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Siri Sant niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Siri Sant is, in afwijking van het gestelde in artikel 7 en naast het gestelde in artikel 14, gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een (evt. langs elektronische weg verzonden) schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever/Cliënt, indien de Opdrachtgever/Cliënt in gebreke blijft met voldoening van de door Siri Sant verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning of indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen door de Opdrachtgever/Cliënt.
2. Zowel de Opdrachtgever/Cliënt als Siri Sant kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een (een langs elektronische weg verzonden) schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
3. Siri Sant heeft het recht om zonder opgave van reden het transformatie-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname door de Opdrachtgever/Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever/Cliënt recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Siri Sant betaalde bedrag met aftrek van een vergoeding voor de tot de beëindiging door Siri Sant reeds geleverde diensten.
4. De Opdrachtgever/Cliënt heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het transformatie-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training tijdig te annuleren door middel van een (evt. langs elektronische weg verzonden) schrijven (onder het bepaalde zoals gesteld in lid 5), in welke gevallen de Opdrachtgever/Cliënt recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Siri Sant betaalde bedrag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
5. Bij annulering door de Opdrachtgever/Cliënt van een begeleidings- of transformatietraject of de workshop/training binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever/Cliënt 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering langer dan 5 werkdagen hiervoor is de Opdrachtgever/Cliënt 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, danwel een reële vergoeding voor de reeds door Siri Sant gemaakte kosten, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.
6. Ingeval de Opdrachtgever/Cliënt na aanvang van het transformatie-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet naar behoren deelneemt, heeft de Opdrachtgever/Cliënt geen recht op enige terugbetaling van vooruitbetaalde gelden en dienen ook reeds door Siri Sant geleverde maar nog niet door de Opdrachtgever/Cliënt betaalde diensten geheel vergoed te worden.
7. Een particulier/individueel begeleidinggesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Siri Sant gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
8. De Opdrachtgever/Cliënt is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook wanneer dit gebeurt zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Siri Sant tijdens de duur van de Overeenkomst.

Artikel 18. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Siri Sant wordt aan Siri Sant toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Siri Sant uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en zij zal hier vertrouwelijk mee omgaan. Meer informatie hierover is te lezen in de Privacy Policy van Siri Sant, ook te vinden op de website www.sirisant.nl .

Artikel 19. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen Siri Sant en de Opdrachtgever/Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, waarna dit door Siri Sant aan de Opdrachtgever/Cliënt kenbaar zal worden gemaakt. Bij gebreke van protest binnen 10 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

Vastgesteld te Amsterdam op 30 juni 2019